February 29, 2024

เป็น ภูมิแพ้ ! เลือกรับประทานอาหารแบบไหนดี…

โรค “ ภูมิแพ้ ” เป็นโรคยอดนิยม ที่คนส่วนใหญ่ ในปัจจุบัน จะเป็นกัน สาเหตุนั้น อาจมาจากพันธุกรรม ประกอบกับ ชีวิตความเป็นอยู่ และมลภาวะ ที่เพิ่มมากขึ้น ยิ่งในสภาพแวดล้อม ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสังคมเมืองใหญ่ ที่เต็มไปด้วยมลภาวะ ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ฝุ่น ควัน สารพิษ ขยะ น้ำเน่าเสีย …